Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Norsk Folkehjelp
 
 hjemmeside

 e-post
 
 
Om Norsk Folkehjelp:
 
 • Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.
 • Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
 • På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt i forhold til de arbeidsoppgaver som til enhver tid er nedfelt i organisasjonens prinsipprogram. 
 • Norsk Folkehjelp skal drive handlingsrettet forebyggende og solidarisk arbeid både innenfor og utenfor landets grenser. Organisasjonens verdigrunnlag er nedfelt i prinsipprogrammet og i visjonen "Solidaritet i praksis". 
 • Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt gjennom de valgte styrer og utvalg.

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

 • Rettferdig fordeling av makt og ressurser
 • Vern om liv og helse

Arbeidet er organisert omkring fire hovedaktiviteter:

 • Langsiktig utviklingssamarbeid (internasjonalt)
 • Mine- og eksplosivrydding (internasjonalt)
 • Sanitet og redningstjeneste (nasjonalt)
 • Flyktning, asyl og integreringsarbeid (nasjonalt)

Verdigrunnlag:

 • Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vårt mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap, etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status.
 • Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. Visjonen krever involvering og innsats for å verne om liv og helse, bygge demokratiske samfunn og styrke folks evne til å mestre egen hverdag.
 • Vi viser solidaritet ved å støtte utsatte grupper, som urfolk, fattige bønder, kvinner og ungdom, slik at de selv får mulighet til å forsvare og fremme sine interesser. Vårt arbeid bygger på samarbeid mellom likeverdige partnere, ikke veldedighet. Veldedighet gir giveren kontroll over mottakeren, mens solidaritet innebærer å respektere partnernes integritet og deres rett til å sette sine egne betingelser.
 • Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Vi tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og vårt mål om en mer rettferdig verden innebærer at vi ofte velger samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til eller i konflikt med makthaverne. Folkelig deltakelse og organisering er viktige tiltak for å sikre menneskerettighetene og gi folk mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp skal være en støttespiller og et talerør for sine samarbeidspartnere.
 •  
 
 
Aktiviteter i Norsk Folkehjelp:
Norsk Folkehjelp Asker og Bærum er et aktivt lag med mer enn 100 medlemmer.
Vi arbeider for tiden, våren 2012, med utdanning av kvalifiserte førstehjelpere. Vi har nå utdannet ca 30 personer hvorav 8 stykker for tilleggsutdanning for instruksjon og opplæring
Har dere behov for instruksjon og opplæring så ta kontakt med oss på e-post: folkehjelp.ab@gmail.com
Gå også inn på våre hjemmesider som ligger under Arbeid i Norge og Lokallag på Norsk Folkehjelp sine hjemmesider:
norskfolkehjelp.no

I tillegg deler vi ut gratis, illustrerte fatler til barnehager og skoler i regionen. Mer enn 1000 stykker er allerede utdelt i løpet av februar og mars.

Norsk Folkehjelp Asker og Bærum er et aktivt lag som  kontinuerlig fornyer seg og som iverksetter aktiviteter på det lokale plan.