Velforeninger Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Eiksmarka Vel
 
 93029335

 67146184
 hjemmeside

 e-post
 
Postadresse:
Postboks 119
1332 Østerås
 
Om Eiksmarka Vel:
Velforening for Eiksmarka - 1400 husstander - formann Tommy Molvær

Eiksmarka Vel ble stiftet 7. November 1950. Konstitueringen skjedde i Røa menighetshus med 44 av i alt 90 innbyggerne som nylig hadde flyttet til det nye Eiksmarka, som da var under full utbygging. Utfordringene stod i kø: trafikk og vei forhold, gatebelysning, ivaretakelse av friområdene, service- og kulturtilbud for å nevne noen av de viktigste oppgavene.

Formål:

Eiksmarka Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon, hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser i den utstrekning vellets vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til det beste for beboerne og for velområdet, eventuellt i samarbeid med andre foreninger og organisasjoner i området.

Vellet representerer befolkningen overfor kommunen og er befolkningens talerør utad i saker som vedrører områdets og befolkningens interesser. Vellet avgir uttalelser om saker som vedrører området. Saker som blir forelagt Vellet, behandles i samsvar med gjensidig forpliktende avtaler som er inngått mellom kommunen og Vellene i Bærum.

  • Vellet arbeider for et godt, trygt og trivelig bomiljø for både voksne og barn 
  • Vellet arbeider for et vel fungerende samarbeid med Akershus fylkeskommune, Bærum kommune og relevante etater Vellet er ansvarlig for stell og vedlikehold av områdets park- og friarealer og organiserer årlige vårryddingsaksjoner for medlemmene 
  • Vellet er et forum for ideer og forslag fra beboerne for mulige forbedringer. 
  • Vellet eier Eiksmarka grendehus som medlemmer kan leie til redusert pris; - se egen fane

Medlemskap (konf vedtektene): Medlemskap tegnes ved å betale årskontingtenten p.t. kr 300 til Vellets bankkonto. Medlemmene er forpliktet til å betale den kontingent som årsmøtet til enhver tid fatter vedtak om.
Alle husstander, samt forretninger og firmaer, innen velområdet er medlemmer av vellet. Husstander kan betale kontingent som ett medlem og har da en stemme. 
Firmaer og forretninger betaler etter det antall tomter (parseller) de disponerer, men har en stemme. Medlemmene kan bare avgi stemme ved personlig fremmøte.  

Historikk:

1945: Løvenskiold familien legger frem planer om utbygging av Eiksmarka

1946: Arkitektene Mollø-Christensen og Odd Gengenbach vinner arkitekt konkurransen for utbygging av Eiksmarka

1947: Østre Eik gård rives. Løvenskiold begynner utparsellering av eiendommer på Eiksmarka. Byggingen av DNL-blokkene i Eiksveien starter og Eiksmarka får sin første butikk i Eiksveien 1.

1948: Røabanen forlenges til Grini stasjon (nedlagt i 1995)

1949: De første boligenhetene i DNL-blokkene er klare for innflytting

1950: Eiksmarka Vel stiftet 7. November i Røa menighetshus.

1951: Røabanen forlenges til Eiksmarka og Lijordet, med betjent kiosk på hver av stasjonene.1952: Nei-støtten avdukes 9. Juni

1952 med Kong Haakon, Kronprins Olav og Lauritz Sand tilstede.

1953: Førte byggetrinn av Eiksmarka skole blir tatt i bruk samtidig som butikksenteret på Eiksmarka åpnes.

1954: Eiksmarka Husmorlag og Eiksmarka Sanitetsforeninfg blir stiftet samme år som Eiksmarka Vel henstiller til A/S Holmenkollbanen å innføre reduserte priser for husmødre på formiddagen.

1955: Eiksmarka får drosjeholdeplass rett ved trikkestasjonen med hvilerom og telefon.

1956: Telefonkiosk blir plassert ved kjøpesenteret for å bøte på televerkets telefonkø.

1957: Selvaag-bygg begynner husbygging i Lauritz Sands vei.1958: 1. juni ble den første utendørs gudstjenesten på Grinilunden holdt samtidig som grunnstenen til kirke-bygget blir lagt ned.

1959: Eiksmarka Vel får skjøte på 184 dekar friareal fra Løvenskiold. Grinilunden kapell står ferdig og blir vigslet 6. september etter en betydelig dugnadsinnsats fra lokalbefolkningen.  

1960: Eiksmarka Tennisklubb ble stiftet 23. mai.