Humanitære og sosiale Tilbake til oversikten  
Du er ikke pålogget.
Logg på  |  Registrer deg

 
Venner av Bærum Sykehus
 
 916 45 961

 hjemmeside

 
Postadresse:
Postboks 517
1373 Asker
 
Om Venner av Bærum Sykehus:
 HVORFOR ER VI

Foreningen ble stiftet for å stå vakt om lokalsykehuset for Asker og Bærum som begge var i stor vekst. Foreningen så behovet for å være ”pådriver” overfor fylkeskommunen slik at tilstrekkelige midler ble tilført sykehuset og slik at det kunne fremstå som et godt lokalsykehus med tilstrekkelig ressurser og gjøre sykehuset til en god arbeidsplass med kompetanse på behandling, pleie og omsorg for den enkelte pasient.

Staten overtok eierskapet av de offentlige sykehus 1. januar 2002. Behovet for en venneforening er ikke blitt mindre. Det har VBS erfaring for. Helsereformen ser ikke ut til å ha funnet sin endelige form. Innsparinger, forslag om å sentralisere tjenester til de store sykehusene og endringer dukker stadig opp. Derfor fortsetter Venner av Bærum Sykehus sitt arbeid.

Målformuleringen i foreningens vedtekter:

Venner av Bærum Sykehus skal som venneforening

Initiere og støtte omsorgs- og velferdstiltak for pasientene på Bærum sykehus
Bidra med støtte til opplæringstiltak for ansatte på Bærum sykehus
I spesielle tilfeller bidra til anskaffelse av medisinsk/teknisk utstyr og prosjekter
Ha generell fokus på sykehusets tilbud og drift, og kommunisere med styre, ledelse og andre aktuelle parter i det kommunale og statlige politiske system
 
 
Aktiviteter i Venner av Bærum Sykehus:
 FORENINGENS ARBEID

Venner av Bærum Sykehus er en partipolitisk uavhengig forening der alle som ønsker å støtte foreningen kan være medlemmer. Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer som arbeider etter VBS` vedtekter, med eksternt regnskapsbyrå og revisjon.

Bærum sykehus og Drammen sykehus bør opprettholdes og videreutvikles som veldrevne moderne områdesykehus med akuttmottak og spesialfunksjoner.
Bærum sykehus må sikres tilstrekkelige ressurser for å opprettholde og videre utvikle et godt faglig medisinsk miljø.
Fordelingene mellom de ulike spesialfunksjonene for sykehusene i Vestre Viken HF må skje på en slik måte at etablerte og eventuelt nye medisinskfaglige miljøer på Bærum sykehus opprettholdes og gis grunnlag for videre utvikling.
Buskerud har behov for nytt sykehus. Det nye sykehuset i Buskerud bør lokaliseres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.
Det skal være en stedlig ledelse ved hvert av de fire sykehusene i Vester Viken HF.
Saken knyttet til mangelfull oppfølging av listepasienter på kirurgisk avdeling bør snarest bringes til en avslutning.
Sykehustilbudet for befolkningen i Asker og Bærum skal ikke svekkes selv om det bli bygget et nytt sykehus i Buskerud.
Det bør etableres brukerutvalg ved hvert av de fire sykehusene i helseforetaket.
Samarbeidet mellom Bærum sykehus og Martina Hansens Hospital bør styrkes for å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene innen ortopedi.
Ambulansetjenesten for Asker, Bærum og Buskerud bør organiseres med en felles AMKsentral for hele hovedstadsregionen. Dette vil bidra til den mest fleksible og optimale utnyttelse av ressursene i området.